4450

Prawo autorskie w projektowaniu stron www

prawo autorskie w projektowaniu stron www

Strona internetowa składa się zasadniczo z dwóch elementów: layoutu (interfejsu) – czyli części graficznej strony, obejmującej wygląd i rozmieszczenie wszystkich elementów, w tym kolorystykę, ikony, grafiki oraz użyte fonty; oraz elementów technicznych, czyli wszelkich informacji zawartych w kodzie źródłowym html/css/js. Te dwa elementy składające się na stronę internetową są w prawodawstwie uznane jako „utwór” i prawo autorskie obowiązuje jako całość.

Prawo autorskie do projektu strony www należą do jego twórców. Naruszeniem praw autorskich uznawana jest każda nieuprawniona ingerencja – modyfikacja layoutu, usunięcie informacji o autorze, czy dokonywanie zmian w kodzie źródłowym.

Klient, nabywając stronę internetową, wg. Zapisów umowy nabywa także prawa autorskie do takowej – może w ten sposób dokonywać wybranych zmian i modyfikacji layoutu jak i kodu źródłowego. Oznacza to więc, że utwór – strona internetowa – będzie mogła być wkorzystywana przez klienta jedynie w taki sposób, jaki został opisany w umowie.

Nie jest zatem dozwolone dalsze odsprzedawanie jakiejkolwiek części strony www – zarówno z uwagi na indywidualny charakter każdej tworzonej witryny, jak i na prawne konsekwencje, zawarte w umowie.

1. Prawa autorskie

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do strony internetowej/serwisu internetowego stanowiącej przedmiot umowy, 
a także iż nie są ograniczone prawami osób trzecich.
W chwili zapłaty przez Zamawiającego całości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania stroną internetową/serwisem internetowym w całości i/lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Zamawiającego oraz zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych.

Przeniesienie praw autorskich majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, 
w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci,
obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. 1 – wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie,
inne rozpowszechnianie, w tym: wszelkie nadawanie i reemitowanie utworów zrealizowanych z wykorzystaniem strony internetowej, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, 
za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, wszelkie publiczne udostępnianie strony internetowej w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, 
w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie,tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian na stronie www,publiczne udostępnianie kodu wynikowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
a zwłaszcza w sieciach informatycznych oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ ADSL.

Zamawiający jest uprawniony do zbycia nabytego na podstawie niniejszej umowy autorskiego prawa majątkowego.
Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania i przetworzenia strony internetowej, jej warstw lub elementów w sposób dowolny. Zamawiający jest 
w szczególności uprawniony do dokonania opracowań strony internetowej, w tym skrótów, uzupełnień, przeróbek i łączenia strony internetowej z innymi utworami.

Wykonawca zastrzega sobie możliwość publikacji strony internetowej, powstałej w wyniku wykonania niniejszej Umowy, tylko i wyłącznie w obrębie własnego portfolio w celach informacyjnych.
Wykonawca umieści na stronie internetowej/w serwisie internetowym w stopce strony/serwisu internetowego swoje logo będące odsyłaczem na własną stronę internetową Wykonawcy, a stanowiące oznaczenie utworu pseudonimem w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do będących utworami informacji, grafik i wszelkich opracowań przekazanych Wykonawcy w celu umożliwienia mu wykonania niniejszej umowy.

Dowiedz się więcej…

4450

prawa

Projektowanie

strony www

Czytaj również

1092

Nowoczesne serwisy internetowe - czy mają szanse z aplikacjami mobilnymi?

Nie jest tajemnicą, że od dawna już aplikacje mobilne wiodą prym, jeśli chodzi o ruch organiczny, ilość odwiedzin i popularność. Ktoś może wręcz twierdzić, że za chwilę “zwykłe” strony internetowe, odejdą do lamusa, zostaną na dnie Internetowego wiru i zostaną zapomniane.
Tymczasem, nowoczesne serwisy internetowe i aplikacje mobilne stanowią dwie różne formy dostępu do treści i usług online, a ich popularność i zastosowanie mogą się różnić w zależności od kontekstu i potrzeb użytkowników.

Czytaj dalej

Tworzenie Stron dla Branży Hotelarskiej: Kluczowe Elementy dla Skutecznej Promocji
2333

Tworzenie Stron dla Branży Hotelarskiej: Kluczowe Elementy dla Skutecznej Promocji

W dzisiejszym świecie dobrze wykonana strona internetowa hotelu czy pensjonatu jest absolutnym musem. Czymś, bez czego trudno sobie wyobrazić, chociażby najprostszy system rezerwacji pobytów. Jest to podstawa do dobrze działającego marketingu hotelowego. Taka witryna stanowi kluczowy element skutecznej promocji hotelu, umożliwiając skuteczne przyciągnięcie uwagi potencjalnych gości i zwiększenie rezerwacji.

Czytaj dalej

1. Ambasador marki, czyli budowanie marki w Internecie
1333

Ambasador marki, czyli budowanie marki w Internecie

Budowanie wizerunku marki to proces kształtowania postrzegania marki przez jej klientów, społeczność oraz ogół społeczeństwa. Jest to kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy, ponieważ silny i pozytywny wizerunek marki może przyciągać klientów, budować lojalność i zaufanie, oraz umożliwiać osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Czytaj dalej