3932

Prawo autorskie w projektowaniu stron www

prawo autorskie w projektowaniu stron www

Strona internetowa składa się zasadniczo z dwóch elementów: layoutu (interfejsu) – czyli części graficznej strony, obejmującej wygląd i rozmieszczenie wszystkich elementów, w tym kolorystykę, ikony, grafiki oraz użyte fonty; oraz elementów technicznych, czyli wszelkich informacji zawartych w kodzie źródłowym html/css/js. Te dwa elementy składające się na stronę internetową są w prawodawstwie uznane jako „utwór” i prawo autorskie obowiązuje jako całość.

Prawo autorskie do projektu strony www należą do jego twórców. Naruszeniem praw autorskich uznawana jest każda nieuprawniona ingerencja – modyfikacja layoutu, usunięcie informacji o autorze, czy dokonywanie zmian w kodzie źródłowym.

Klient, nabywając stronę internetową, wg. Zapisów umowy nabywa także prawa autorskie do takowej – może w ten sposób dokonywać wybranych zmian i modyfikacji layoutu jak i kodu źródłowego. Oznacza to więc, że utwór – strona internetowa – będzie mogła być wkorzystywana przez klienta jedynie w taki sposób, jaki został opisany w umowie.

Nie jest zatem dozwolone dalsze odsprzedawanie jakiejkolwiek części strony www – zarówno z uwagi na indywidualny charakter każdej tworzonej witryny, jak i na prawne konsekwencje, zawarte w umowie.

1. Prawa autorskie

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do strony internetowej/serwisu internetowego stanowiącej przedmiot umowy, 
a także iż nie są ograniczone prawami osób trzecich.
W chwili zapłaty przez Zamawiającego całości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania stroną internetową/serwisem internetowym w całości i/lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Zamawiającego oraz zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych.

Przeniesienie praw autorskich majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, 
w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci,
obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. 1 – wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie,
inne rozpowszechnianie, w tym: wszelkie nadawanie i reemitowanie utworów zrealizowanych z wykorzystaniem strony internetowej, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, 
za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, wszelkie publiczne udostępnianie strony internetowej w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, 
w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie,tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian na stronie www,publiczne udostępnianie kodu wynikowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
a zwłaszcza w sieciach informatycznych oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ ADSL.

Zamawiający jest uprawniony do zbycia nabytego na podstawie niniejszej umowy autorskiego prawa majątkowego.
Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania i przetworzenia strony internetowej, jej warstw lub elementów w sposób dowolny. Zamawiający jest 
w szczególności uprawniony do dokonania opracowań strony internetowej, w tym skrótów, uzupełnień, przeróbek i łączenia strony internetowej z innymi utworami.

Wykonawca zastrzega sobie możliwość publikacji strony internetowej, powstałej w wyniku wykonania niniejszej Umowy, tylko i wyłącznie w obrębie własnego portfolio w celach informacyjnych.
Wykonawca umieści na stronie internetowej/w serwisie internetowym w stopce strony/serwisu internetowego swoje logo będące odsyłaczem na własną stronę internetową Wykonawcy, a stanowiące oznaczenie utworu pseudonimem w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do będących utworami informacji, grafik i wszelkich opracowań przekazanych Wykonawcy w celu umożliwienia mu wykonania niniejszej umowy.

Dowiedz się więcej…

3932

prawa

Projektowanie

strony www

Czytaj również

Dezinformacja w internecie w 2024 roku
1247

Dezinformacja w internecie w 2024 roku

Dezinformacja w internecie w 2024 roku. Wszyscy wiemy, że dzisiejszy świat jest o wiele bardziej niebezpieczny niż, choćby 10, czy 20 lat temu. Pozornie, nawet za ekranem swojego własnego komputera w domu, jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa… 

Mowa o dezinformacji, którą tak chętnie i tak często wykorzystuje się w 2024 roku.

 

 

Czytaj dalej

Personal branding
1161

Personal branding w sporcie wyczynowym

Personal branding w sporcie wyczynowym. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że temat personal brandingu jest zagadnieniem, któremu należałoby poświęcić całą książkę, a nie tylko post blogowy, jednak dziś skupimy się na najważniejszych aspektach i zadaniach, by w pigułce opowiedzieć o tym, czym jest i na czym polega budowanie marki osobistej w sporcie.

Czytaj dalej