Polityka prywatności

Użyj strzałek do nawigacji

Polityka prywatności<

Website Style

Przetwarzanie

Danych RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie lub RODO ), uprzejmie informujemy, iż jeżeli w wyniku korzystania z niniejszego serwisu internetowego dochodzi do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia: Administratorem danych osobowych jest Dawid Szmigiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Dawid Szmigiel WEBSITE STYLE, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 9581453959.

Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem: dawid.szmigiel@interia.pl. Celami i podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: – udzielenie informacji o działalności administratora, przedstawienie oferty, informacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO w postaci podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy; – udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie czynności wymagających uzyskania zgody podmiotu, którego dotyczą dane osobowe. Odbiorcami danych osobowych mogą być ew. podmioty świadczące usługi dodatkowe dla administratora, takie jak księgowe czy prawne. Dane nie podlegają przekazaniu do państw trzecich.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych lub cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano wcześniej. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udzielono zgody są zawsze dobrowolne, natomiast ich nieudzielenie może skutkować brakiem możliwości realizowania celu, dla którego miały być pozyskane.

Zobacz co o nas mówią

Poznaj nas

Zobacz co robimy

Nasze prace